برای مشاهده و دریافت فایل PDF متن مباحثه جلسه امروز، اینجا کلیک نمایید.

 

بررسی طریقی معتبر برای حدیث «مدینه العلم» با استفاده از تحقیق «حافظ علائی» و تعلیقات سودمند «دکتر محمود سعید ممدوح»

این متن در جلسه امروز مباحثه خواهد شد.