در این جلسه ضمن معارفه اعضاء و تشریح اهداف و برنامه های موسسه و توضیح اجمالی در مورد رشته اخلاق و تربیت به بررسی عناوین درسی و سر فصل های مختلف مراکز همسوی با رشته پرداخته شد و با بعضی از اعضاء در رابطه با ضرورت هدف گذاری دقیق و لزوم اضافه شدن عناوینی دیگر،ادامه مباحث به جلسات آتی موکول شد.Aghazade-13970303-NeshasteKarGorohAkhlagh-Thaqalain_IR (1) Aghazade-13970303-NeshasteKarGorohAkhlagh-Thaqalain_IR (7) Aghazade-13970303-NeshasteKarGorohAkhlagh-Thaqalain_IR (6) Aghazade-13970303-NeshasteKarGorohAkhlagh-Thaqalain_IR (5) Aghazade-13970303-NeshasteKarGorohAkhlagh-Thaqalain_IR (4) Aghazade-13970303-NeshasteKarGorohAkhlagh-Thaqalain_IR (3) Aghazade-13970303-NeshasteKarGorohAkhlagh-Thaqalain_IR (2)