نماینده حضرت استاد صدیقی با حضور در ستاد انتخابات کشور نام وی را به عنوان داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان ثبت کرد.
شایان ذکر است حضرت استاد صدیقی داوطلب مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه تهران است.