روش یادداشت برداری و انواع آن 

۱ – یادداشت های چکیده

۲ – خلاصه نویسی یا یادداشت نویسی به زبان محقق

۳ – یادداشت های توضیحی

۴ – نقلِ قول

۵ – اندیشه های شخصی محقق

 

چکیده

عبارت به صورت فوق العاده فشرده آورده می شود کاربردها

۱ – اطلاعات غیر مطمئن از نظر ارتباط با مسأله ما.

۲ – اطلاعاتِ حاشیه ای.

۳ – اطلاعاتِ مهمِ غیر مرتبط با مسأله ما.

۴ – اطلاعاتی که درجایی غیر از مکان اصلی خود آمده اند.

 

خلاصه نویسی

۱ – یادداشت باید با زبان محقّق باشد نه به زبان مأخذ.

۲ – اصالت داشتن قلم، نه تقلیدی بودن آن.

۳ – تفکیک مطالب اصلی از توضیحات، مثال ها وتکرار مطالب.

 

یادداشت برداری توضیحی

۱ – برای قابل استفاده بودن یادداشت گاهی لازم است. توضیحاتی به آن اضافه شود چون با جدا کردن مطلب از منبع ، قرائن حذف می شوند .

۲ – اضافه کردن مطالبی که به ذهن ما رسیده اند.

 

نقل قول

۱ – جایی که نقلِ عینِ عبارت لازم باشد.

۲ – بیان ابهام عبارت.

۳ – مانور روی خود عبارت.

۴ – نقل عبارتی به غیر از زبان مقاله یا اثر.

 

یادداشت های شخصی

این یادداشت ها هیچ محدودیتی ندارند، نوشتن افکار نو ایده ها و… را در بر می گیرند.