بنا به صلاحدید «جناب استاد وحیدی»، صوت این جلسه منتشر نمی شود.