AxMatn-ThaqalainSite-639

 

«ابن تیمیه» ادعا می کند ائمه و بیشتر علماء سفر به قصد زیارت قبر نبوی صلی الله علیه و آله و سلم را نامشروع می دانند؛ این در حالی است که «محمـد انورشاه کشمیـری»  شارح معروف صحیح بخاری ضمن ردّ این ادعا می نویسد:

زیارت قبر مستحـب است و هزاران هزار از سلف به نیّت زیارت قبـر نبوی صلی الله علیه و آله و سلم سفر کرده اند و چنین گمان داشتند که این عمل از بهترین راه های رسیدن به خداست.