AxMatn-ThaqalainSite-482

 

«ذهبی» سلفی برجسته و نام آشنا  درباره  «شیخ مفید»  می نویسد:

 «او رئیس و عالم بزرگ شیعه، دارای نفسی قوی و خشوع و زهد  بسیار بود، لباس خشن بر تن می کرد و بسیار اهل نماز، روزه و صدقه دادن بود و در علوم بسیاری چون فقه، اصول، قرآن، تفسیر، نحو، شعر، رجال و اخبار یگانه دوران بود، به گونه ای که با اهل هر عقیده ای در کمال عظمت و جلالت مناظره می کرد و  تمام کتاب های مخالفین خود را  خوانده، حفظ کرده و در مورد آنها آماده بحث بود».