جامعه سازی ، تمدن پردازی و فقه پیشرفت

فرضیه فقه پیشرفت بر این اصل استوار است که علم فقه عهده دار معماری و پیشرفت جامعه اسلامی است. در این رویکرد نگاه به علوم اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جایگاه ویژه خواهد داشت. فقه ما را در استفاده از این علوم برای تاسیس تمدن اسلامی توانا می سازد. در این نگاه علم فقه تنظیم کننده حیات فردی و اجتماعی جامعه اسلامی است. البته فرایند تحقق تمدن اسلامی نیازمند تحقیق در عوامل زمینه ساز تمدن اسلامی و اهداف آن می باشد. به بخشی از این مسائل در جلسه «نظریه پردازی فقه تمدن» پرداخته شده است.AbediNejad-13970216-Pajohesh-Thaqalain_IR (25) AbediNejad-13970216-Pajohesh-Thaqalain_IR (1) AbediNejad-13970216-Pajohesh-Thaqalain_IR (2) AbediNejad-13970216-Pajohesh-Thaqalain_IR (3) AbediNejad-13970216-Pajohesh-Thaqalain_IR (4) AbediNejad-13970216-Pajohesh-Thaqalain_IR (5) AbediNejad-13970216-Pajohesh-Thaqalain_IR (6) AbediNejad-13970216-Pajohesh-Thaqalain_IR (7) AbediNejad-13970216-Pajohesh-Thaqalain_IR (8) AbediNejad-13970216-Pajohesh-Thaqalain_IR (9) AbediNejad-13970216-Pajohesh-Thaqalain_IR (10) AbediNejad-13970216-Pajohesh-Thaqalain_IR (11) AbediNejad-13970216-Pajohesh-Thaqalain_IR (12) AbediNejad-13970216-Pajohesh-Thaqalain_IR (13) AbediNejad-13970216-Pajohesh-Thaqalain_IR (14) AbediNejad-13970216-Pajohesh-Thaqalain_IR (15) AbediNejad-13970216-Pajohesh-Thaqalain_IR (16) AbediNejad-13970216-Pajohesh-Thaqalain_IR (17) AbediNejad-13970216-Pajohesh-Thaqalain_IR (18) AbediNejad-13970216-Pajohesh-Thaqalain_IR (19) AbediNejad-13970216-Pajohesh-Thaqalain_IR (20) AbediNejad-13970216-Pajohesh-Thaqalain_IR (21) AbediNejad-13970216-Pajohesh-Thaqalain_IR (23) AbediNejad-13970216-Pajohesh-Thaqalain_IR (24) AbediNejad-13970216-Pajohesh-Thaqalain_IR (22)