می خواهیم بگوییم جریان اسلام اموی به خاطر استقرار درجامعه، معاویه و عمروعاص را برتر از صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قرار داد. (یعنی هم از بزرگان صحابه مورد احترام اهل سنت مانند خلفا؛ و هم از امیرالمومنین علیه السلام در شیعه)

برای نمونه ابن العربی مالکی در کتاب «العواصم من الغواصم» تمام عزم خود را جزم کرده تا بر جنایات معاویه و یزید سرپوش گذاشته و آنها را توجیه کند.

محب الدین خطیب (سلفی مشهور)، در کتاب «العواصم من الغواصم»، پاورقی صفحه ۲۲۰ می گوید: «چون ابن العربی ساکن بغداد است با چشم خود دیده است که می گوید: در زمان بنی عباس، و در شهر علمیِ بغداد، روی درهای مساجد نوشته بود: خیرالناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ابوبکر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علی، ثم معاویه خال المومنین. (توجه کنید که زمان بنی العباس است! یعنی بنی امیه منقرض شده، اما تفکر آن همچنان جاری بود)

 18-1-hkashani 18-2-hkashani

یعنی برادر عامی و برادر شیعی؛ آیا معاویه از عشره ی مبشره ی اهل سنت، از عمار، از سلمان ، از ابوذر و… برتر بود؟

این سخن ابن العربی است و محقق کتاب می گوید ایشان ساکن بغداد بود.

18-3-hkashani

پس نتیجه می گیریم این جریان دنبال برتری دادن معاویه، نسبت به امیرالمومنین علیه السلام در شیعه، و خلفای اربعه در اهل سنت است.