دکترناصرقفاری، وهابی تند روی معاصر در کتاب اصول مذهب الشیعه، سعی کرده است مفصل ترین اشکالات و شبهات را به نظام عقایدی شیعه وارد کند. این کتاب که به عنوان پایان نامه او در سه جلد چاپ شده است، با جسارت ها و بی ادبی های مکرر درصدد معرفی شیعه به عنوان فرقه ای انحرافی است که اسلام را نابود می کند.

Hoseyniyan-14001124-Moarefi-Ketab-Thaqlain_IR

آیت الله حسینی قزوینی برخی از مهم ترین شبهات و اشکالات این اثر را با عنوان نقد کتاب اصول مذهب الشیعه، پژوهشگرانه و با رعایت آداب پژوهش، در سه جلد پاسخ داده است. وی در نقد قفاری به این نکات توجه داده است:

– بسیاری از ادعاهای او ضد شیعه بدون مدرک است و ساخته ذهن اوست.

– بسیاری از مسائلی که به شیعه نسبت داده شده است، خلاف بیان های رسمی و پرتکرار علمای شیعه است.

– برخی از روایت هایی که او استناد کرده، تقطیع شده تا شاهد برای گفتارش شود و حال آنکه سیاق روایت چیز دیگری است.

– قفاری گاه در روایت های شیعه، جعل کرده است.

– بسیاری از آنچه او به عنوان خروج از دین می پندارد، مورد قبول بزرگان اهل سنت است.

– بسیاری از اعتقادات شیعه، مطابق اخبار اهل سنت، روایات صحیح دارد.

آیت الله حسینی قزوینی در این اثر به این مباحث پرداخته اند:

– چرایی افتراق دستگاه حدیثی شیعه و داستان منع تدوین سنت در تاریخ اهل سنت.

– پاسخ به ادعای بی اساس نقش عبدالله بن سبا در تأسیس شیعه.

– بررسی روایات وصایت امیرالمؤمنین، علی بن ابی طالب.

بررسی روایات امامان ۱۲ گانه.

– بررسی آیه ولایت (خاتم بخشی امیرالمؤمنین در نماز).

– بررسی حدیث منزلت.

– بررسی حدیث غدیر و پاسخ به توجیه اهل سنت. (برخی از اهل سنت، داستان غدیر را برای اعاده حیثیت به علی بن ابی طالب ع بعد از ماجرای یمن می دانند.)

– بررسی احادیث اخوت.

– بررسی وجود نص بر ولایت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب و برررسی چرایی ضعف در نقل و عمل نکردن صحابه به آن.

– پاسخ به شبهات مهدویت.

– بررسی توسل در شیعه و اهل سنت و پاسخ به شبهات سلفیه در این زمینه.