Navabi-Pajoohesh-Thaqalain_IR

 

نمی‏ توان با تشتت آراء فقهی پا در عرصه سیستم ‏سازی دینی گذاشت.این ادعا هم که مجموعه فتاوای هر فقیه جامع الشرایطی خود سیستمی جداگانه است، بی‏ نهایت سخیف و فاجعه ساز است و جامعه دینی را به واقع از درون متلاشی خواهد کرد. بنابراین باید راهی در پیش گرفته شود که بتوان به استنباط نظام‏ وار از دین دست یافت.
در اینجا اولین قدم بازنگری در فقه آن هم به غایت تمدن سازی است. حوزه های علمیه در تدوین الگوی اسلامی پیشرفت می توانند با استنباط نظام اسلامی و مبانی تمدن اسلامی، جهان بینی واحدی عرضه کنند که تمدنی مطلوب و جهانی را پایه گذاری کند.