AxMatn-ThaqalainSite-593

 

«ابن جوزی حنبلی» درباره بی انصافی محدثان و فقهای  اهل سنت می نویسد:

«من گروهی از بزرگان اهل حدیث را سرزنش می کنم، چرا که حدیث صحیح و ضعیف را می شناسند؛ اما ضعف حدیث را  اگر مخالف مذهب و فکرشان باشد، بیان می کنند ولی اگر موافق مذهبشان باشد، درباره ضعف روایت سکوت می نمایند؛ و چنین مسئله ای از ضعف ایمان و غلبه هوای نفس نشأت می گیرد».