بسم الله الرحمن الرحیم

مبعث تجلی توحید الهی در انسان کامل است
مبعث سرآغاز پایان تاخت و تاز شیطان و طاغوت است
مبعث دعوت به بازگشت انسان ها به پاکی و نورانیت فطرت است
مبعث آغاز شکوفایی تمامی استعداد های بشر است
مبعث شروع بیداری انسان تا رسیدن به قله هدف آفرینش است
مبعث سرآغاز حکومت توحید در حیات جامعه بشری تا فتح نهایی دلهای انسان هاست
مبعث ظرف نزول کتاب هدایت الهی برای تکامل انسان ها است
مبعث سرآغاز جهانی شدن پاکی ها و زیبایی ها در زندگی بشری است.