الحمدلله الآن شما به مردم خدمت می‌کنید و مردم در خیابان به شما لطف دارند، به بنده هم که چند کلمه می‌گویم اظهارِ لطف و بنده‌نوازی دارند، خیلی بعید است که یقه‌ی من را در خیابان بکشند و ببرند و مردم نگاه کنند و هیچ چیزی نگویند، باید چه چیزی اتّفاق بیفتد که وقتی این حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب صلوات الله علیه بعد از بیست و چند سال به حکومت رسیدند به ایشان گفتند که نفرِ قبلی را تو کشته‌ای! حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب صلوات الله علیه فرمودند: من نکشته‌ام، در حدّ یک «راستگویی» از حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب صلوات الله علیه قبول نکردند و به روی ایشان شمشیر کشیدند!

 

چه اتّفاقی افتاد؟ چه شد که بعضی چنین اتّهاماتی به حضرت زدند؟ چه بلایی بر سرِ جامعه آمد که این همه معارفِ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم درباره‌ی حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب صلوات الله علیه بدستِ فراموشی سپرده شد؟

 

خوارج قرآن می‌خواندند، «لَهُمْ دَوِیٌّ بالقُرآن کَدَوِیِّ اَلنَّحْلِ»، چنان در خیمه‌های آن‌ها صدای زمزمه‌ی قرآن بود که وقتی شب‌ها از کنار آن‌ها رد می‌شدی انگار از کنارِ کندوی زنبور رد می‌شوی، بعد این‌ها مقابلِ حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب صلوات الله علیه ایستادند و گفتند: تو قرآن را نمی‌فهمی و نستجیربالله تو کافر هستی! ما این درد را به کجا ببریم که امامِ موحّدینِ عالَم، زین الموحّدینِ عالَم را به جرمِ کفر ترور کردند؟ در این جامعه چه اتّفاقی افتاد که چنین اتّهامی به حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب صلوات الله علیه خورد؟ به نفسِ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم!

 

یعنی باید برویم و بررسی کنیم و فکر کنیم که مگر چند سال از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم گذشته بود؟ مگر چند سال گذشته بود؟ وقتی سی سال از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم گذشته بود حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب صلوات الله علیه شهید شدند! چه اتّفاقی در این جامعه افتاد که جامعه‌ی اسلامیِ قرآن‌خوان حقیقتاً قرآن را مهجور کردند؟ من این درد را به کجا ببرم که حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب صلوات الله علیه را جرم معاذالله کفر ترور کردند؟! در صورتی که ایشان حقیقتِ همه چیز بودند، ایشان رُکنِ توحید بودند.