نفرات اول

محمد جواد آینه چی

TasavirMafhomi-13970216-Pajohesh-1-2-Thaqalain_IR

سید مصطفی حسینی راد

TasavirMafhomi-13970216-Pajohesh-1-1-Thaqalain_IR

نفرات دوم

صادق فیض آبادی

TasavirMafhomi-13970216-Pajohesh-2-1-Thaqalain_IR

محمد مهدی باباخانی

TasavirMafhomi-13970216-Pajohesh-2-2-Thaqalain_IR

سید علی طباطبایی نژاد

Sketch Drawing Craying Eyes Download Drawn Eyeball Cry - Pencil

امیر رضا داریانی

TasavirMafhomi-13970216-Pajohesh-2-4-Thaqalain_IR

شیری

TasavirMafhomi-13970216-Pajohesh-2-5-Thaqalain_IR

نفرات سوم

محمد جواد آینه چی

TasavirMafhomi-13970216-Pajohesh-3-1-Thaqalain_IR

نفرات چهارم

جواد مهرآبادی

TasavirMafhomi-13970216-Pajohesh-4-1-Thaqalain_IR

مرتضی محمدی

TasavirMafhomi-13970216-Pajohesh-4-2-Thaqalain_IR

محمدرضا نظری کرمانی

TasavirMafhomi-13970216-Pajohesh-4-3-Thaqalain_IR