ثقلین
TasvirShakhes-Kahani-13980717-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه نَوَدُم

آیت الله کاهانی؛ 17 مهر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13980717-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه نَوَدُم

آیت الله کاهانی؛ 17 مهر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13980710-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه هشتاد و نهم

آیت الله کاهانی؛ 10 مهر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13980710-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه هشتاد و نهم

آیت الله کاهانی؛ 10 مهر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13980703-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه هشتاد و هشتم

آیت الله کاهانی؛ 03 مهر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13980703-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه هشتاد و هشتم

آیت الله کاهانی؛ 03 مهر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13980627-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه هشتاد و هفتم

آیت الله کاهانی؛ 27 شهریور 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13980627-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه هشتاد و هفتم

آیت الله کاهانی؛ 27 شهریور 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13980211-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه هشتاد و ششم

آیت الله کاهانی؛ 11 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13980211-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – المسائل المتفرقه فی احکام الشکوک فی الصلاه – جلسه هشتاد و ششم

آیت الله کاهانی؛ 11 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13980204-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه هشتاد و پنجم

آیت الله کاهانی؛ 04 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13980204-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – المسائل المتفرقه فی احکام الشکوک فی الصلاه – جلسه هشتاد و پنجم

آیت الله کاهانی؛ 04 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13980128-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه هشتاد و چهارم

آیت الله کاهانی؛ 28 فروردین 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13980128-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – المسائل المتفرقه فی احکام الشکوک فی الصلاه – جلسه هشتاد و چهارم

آیت الله کاهانی؛ 28 فروردین 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 1412345...10...قبلی »