ثقلین
TasvirShakhes-Kahani-13990419-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و سی و دوم

آیت الله کاهانی؛ 19 تیر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990419-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و سی و دوم

آیت الله کاهانی؛ 19 تیر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990418-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و سی و یکم

آیت الله کاهانی؛ 18 تیر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990418-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و سی و یکم

آیت الله کاهانی؛ 18 تیر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990412-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و سی ام

آیت الله کاهانی؛ 12 تیر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990412-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و سی ام

آیت الله کاهانی؛ 12 تیر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990411-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و بیست و نهم

آیت الله کاهانی؛ 11 تیر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990411-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و بیست و نهم

آیت الله کاهانی؛ 11 تیر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990231-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و بیست و هشتم ـ مجازی

آیت الله کاهانی؛ 31 ادریبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990231-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و بیست و هشتم ـ مجازی

آیت الله کاهانی؛ 31 ادریبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990225-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و بیست و هفتم ـ مجازی

آیت الله کاهانی؛ 25 ادریبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990225-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و بیست و هفتم ـ مجازی

آیت الله کاهانی؛ 25 ادریبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990224-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و بیست و ششم ـ مجازی

آیت الله کاهانی؛ 24 ادریبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990224-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و بیست و ششم ـ مجازی

آیت الله کاهانی؛ 24 ادریبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 2012345...1020...قبلی »