ثقلین
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010308-Amozeshe Falsafe-Jalase35-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه سی و پنجم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 08 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010304-Amozeshe Falsafe-Jalase34-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه سی و چهارم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 04 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010303-Amozeshe Falsafe-Jalase33-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه سی و سوم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 03 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010302-Amozeshe Falsafe-Jalase32-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه سی و دوم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 02 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010301-Amozeshe Falsafe-Jalase31-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه سی و یکم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 01 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010231-Amozeshe Falsafe-Jalase30-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه سی اُم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 31 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010228-Amozeshe Falsafe-Jalase 29-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه بیست و نُهم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 28 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010227-Amozeshe Falsafe-Jalase 28-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه بیست و هشتم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 27 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010226-Amozeshe Falsafe-Jalase 27-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه بیست و هفتم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 26 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010225-Amozeshe Falsafe-Jalase 26-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه بیست و ششم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 25 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Hosseini & BolandGhamat & MoalemiZadeh-14001201-Neshaste Elmi-J02-Thaqalain_IR

جلسه دوم نشست علمی: «اعتباری یا حقیقی بودن باید و نبایدهای فقهی و اخلاقی»

مدرسه علمیه امام خمینی(ره)؛ 01 اسفند 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14001201-Amozeshe Falsafe-Jalase 25-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه بیست و پنجم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 01 اسفند 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14001201-Amozeshe Falsafe-Jalase 24-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه بیست و چهارم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 01 اسفند 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Hosseini & BolandGhamat & MoalemiZadeh-14001124-Neshaste Elmi-J01-Thaqalain_IR

جلسه اول نشست علمی: «بررسی اعتباریات از دیدگاه علامه طباطبایی»

مدرسه علمیه امام خمینی(ره)؛ 24 بهمن 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 2 از 812345...قبلی »