ثقلین
TasvirShakhes-Fayyazi-13960403-MarefatShenasi-9-ThaqalainSite

نهمین جلسه معرفت شناسی سال ۱۳۹۶

آیت الله فیاضی؛ 03 تیر 96
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13960331-TamoliDarFalsafeEslami-ThaqalainSite

جلسه هشتم تأملاتی در فلسفه اسلامی

آیت الله فیاضی؛ 31 خرداد 96
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13960330-TamoliDarFalsafeEslami-ThaqalainSite

جلسه هفتم تأملاتی در فلسفه اسلامی

آیت الله فیاضی؛ 30 خرداد 96
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13960329-MarefatShenasi-8-ThaqalainSite

هشتمین جلسه معرفت شناسی سال ۱۳۹۶

آیت الله فیاضی؛ 29 خرداد 96 / جلسه مسلسل 70
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13960328-MarefatShenasi-7-ThaqalainSite

هفتمین جلسه معرفت شناسی سال ۱۳۹۶

آیت الله فیاضی؛ 28 خرداد 96 / جلسه مسلسل 69
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13960327-MarefatShenasi-6-ThaqalainSite

ششمین جلسه معرفت شناسی سال ۱۳۹۶

آیت الله فیاضی؛ 27 خرداد 96 / جلسه مسلسل 68
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13960324-TamoliDarFalsafeEslami-ThaqalainSite

جلسه ششم تأملاتی در فلسفه اسلامی

آیت الله فیاضی؛ 24 خرداد 96
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13960323-TamoliDarFalsafeEslami-ThaqalainSite

جلسه پنجم تأملاتی در فلسفه اسلامی

آیت الله فیاضی؛ 23 خرداد 96
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13960321-MarefatShenasi-5-ThaqalainSite

پنجمین جلسه معرفت شناسی سال ۱۳۹۶

آیت الله فیاضی؛ 21 خرداد 96 / جلسه مسلسل 67
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13960320-MarefatShenasi-4-ThaqalainSite

چهارمین جلسه معرفت شناسی سال ۱۳۹۶

آیت الله فیاضی؛ 20 خرداد 96 / جلسه مسلسل 66
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13960317-TamoliDarFalsafeEslami-ThaqalainSite

جلسه چهارم تأملاتی در فلسفه اسلامی

آیت الله فیاضی؛ 17 خرداد 96
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13960316-TamoliDarFalsafeEslami-ThaqalainSite

جلسه سوم تأملاتی در فلسفه اسلامی

آیت الله فیاضی؛ 16 خرداد 96
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13960313-MarefatShenasi-3-ThaqalainSite

سومین جلسه معرفت شناسی سال ۱۳۹۶

آیت الله فیاضی؛ 13 خرداد 96 / جلسه مسلسل 65
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13960310-MarefatShenasi-ThaqalainSite

جلسه دوم تأملاتی در فلسفه اسلامی

آیت الله فیاضی؛ 10 خرداد 96
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 3 از 1212345...10...قبلی »