ثقلین
TasvirShakhes-Arabic---Z---AliReza-Hoseyni

مصاحبه پایان دوره اردوی زبان عربی آقای علیرضا حسینی

مرداد 1396؛ نجف اشرف

مدیریت آموزش های کاربردی حوزه علمیه امام خمینی(ره) تهران دوره ی یک ماهه زبان عربی در نجف اشرف برگزار نمود؛ در این دوره طلاب حوزه ...

TasvirShakhes-Arabic---Z---Seyyed-MohammadBagher-MousaviFar

مصاحبه پایان دوره اردوی زبان عربی آقای سید محمد باقر موسوی فر

مرداد 1396؛ نجف اشرف

مدیریت آموزش های کاربردی حوزه علمیه امام خمینی(ره) تهران دوره ی یک ماهه زبان عربی در نجف اشرف برگزار نمود؛ در این دوره طلاب حوزه ...

TasvirShakhes-Arabic---Z---MohammadSadegh-ZeynalZade

مصاحبه پایان دوره اردوی زبان عربی آقای محمد صادق زینال زاده

مرداد 1396؛ نجف اشرف

مدیریت آموزش های کاربردی حوزه علمیه امام خمینی(ره) تهران دوره ی یک ماهه زبان عربی در نجف اشرف برگزار نمود؛ در این دوره طلاب حوزه ...

TasvirShakhes-Arabic---Z---MohammadAli-Esmaeeliyan

مصاحبه پایان دوره اردوی زبان عربی آقای محمد علی اسماعیلیان

مرداد 1396؛ نجف اشرف

مدیریت آموزش های کاربردی حوزه علمیه امام خمینی(ره) تهران دوره ی یک ماهه زبان عربی در نجف اشرف برگزار نمود؛ در این دوره طلاب حوزه ...

صفحه 3 از 3123