ثقلین
Previous Frame Next Frame
دعوت مدیر مدرسه علمیه امام خمینی تهران از داوطلبان ورود به حوزه
حجت الاسلام محسنی؛ 29 فروردین 1399
حجت الاسلام محسنی؛ 29 فروردین 1399
خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و پانزدهم
آیت الله کاهانی؛ 01 اسفند 1398
آیت الله کاهانی؛ 01 اسفند 1398
درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه بیست و هفتم
حضرت استاد شهریاری؛ 14 بهمن 1398
حضرت استاد شهریاری؛ 14 بهمن 1398