ثقلین
TasvirShakhes-SeyedSadraHashemi-14020331-Danesh-Afzaei-Elme-Osool-Thaqalain_IR

دوره دانش افزایی علم اصول ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام و المسلمین سید صدرا هاشمی؛ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-SeyedSadraHashemi-14020331-Danesh-Afzaei-Elme-Osool-Thaqalain_IR

دوره دانش افزایی علم اصول ـ جلسه سوّم

حجت الاسلام و المسلمین سید صدرا هاشمی؛ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-SeyedSadraHashemi-14020331-Danesh-Afzaei-Elme-Osool-Thaqalain_IR

دوره دانش افزایی علم اصول ـ جلسه دوّم

حجت الاسلام و المسلمین سید صدرا هاشمی؛ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-SeyedSadraHashemi-14020331-Danesh-Afzaei-Elme-Osool-Thaqalain_IR

دوره دانش افزایی علم اصول ـ جلسه اوّل

حجت الاسلام و المسلمین سید صدرا هاشمی؛ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Jazayeri-13970531-Daramadi Bar Elme Osoul-Thaqalain_IR

درآمدی بر علم اصول

حجت الاسلام جزایری؛ 31 مرداد 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Jazayeri-13970529-Nahve Mafhoumi-03-Thaqalain_IR

نحو مفهومی – جلسه سوم

حجت الاسلام جزایری؛ 29 مرداد 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Vakili-13970529-Naghde Maktabe Tafkik-02-Thaqalain_IR

نقد مکتب تفکیک – جلسه دوم

حجت الاسلام وکیلی؛ 29 مرداد 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Jazayeri-13970529-Nahve Mafhoumi-02-Thaqalain_IR

نحو مفهومی – جلسه دوم

حجت الاسلام جزایری؛ 29 مرداد 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Vakili-13970529-Naghde Maktabe Tafkik-01-Thaqalain_IR

نقد مکتب تفکیک – جلسه اول

حجت الاسلام وکیلی؛ 29 مرداد 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Jazayeri-13970528-Nahve Mafhoumi-01-Thaqalain_IR

نحو مفهومی – جلسه اول

حجت الاسلام جزایری؛ 28 مرداد 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...