ثقلین
01-AghayedeWahabiyat-ThaqalainSite TasvirShakhes

عدم تحمل فضائل علی علیه السلام

افکار و عقاید وهابیت

 یکـی از نکـات تأسـف برانگیـز در نوشتـه‌هـای وهابیـت، عدم تحمل فضائـل امیرالمؤمنیـن علیه السلام است، به گونـه ای که به صورت شگفت آوری از پذیرش ...