ثقلین
TasvirShakhes-Shahriyari-13980702-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه نوزدهم

حضرت استاد شهریاری؛ 02 مهر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13980626-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه هجدهم

حضرت استاد شهریاری؛ 26 شهریور 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13980210-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه هفدهم

حضرت استاد شهریاری؛ 10 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13980203-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه شانزدهم

حضرت استاد شهریاری؛ 03 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13980127-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه پانزدهم

حضرت استاد شهریاری؛ 27 فروردین 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13980120-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه چهاردهم

حضرت استاد شهریاری؛ 20 فروردین 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13971221-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه سیزدهم

حضرت استاد شهریاری؛ 21 اسفند 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13971214-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه دوازدهم

حضرت استاد شهریاری؛ 14 اسفند 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13971207-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه یازدهم

حضرت استاد شهریاری؛ 07 اسفند 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13971130-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه دهم

حضرت استاد شهریاری؛ 30 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13971116-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه نهم

حضرت استاد شهریاری؛ 16 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13971109-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه هشتم

حضرت استاد شهریاری؛ 09 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13971102-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه هفتم

حضرت استاد شهریاری؛ 02 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13971025-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه ششم

حضرت استاد شهریاری؛ 25 دی 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 212