ثقلین
TasvirShakhes-Shahriyari-13990501-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه بیست و هشتم

حضرت استاد شهریاری؛ 01 مرداد 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13981114-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه بیست و هفتم

حضرت استاد شهریاری؛ 14 بهمن 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13981030-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه بیست و ششم

حضرت استاد شهریاری؛ 30 دی 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13981002-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه بیست و پنجم

حضرت استاد شهریاری؛ 02 دی 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13980918-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه بیست و چهارم

حضرت استاد شهریاری؛ 18 آذر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13980911-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه بیست و سوم

حضرت استاد شهریاری؛ 11 آذر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13980827-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه بیست و دوم

حضرت استاد شهریاری؛ 27 آبان 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13980820-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه بیست و یکم

حضرت استاد شهریاری؛ 20 آبان 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13980814-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه بیستم

حضرت استاد شهریاری؛ 14 آبان 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13980702-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه نوزدهم

حضرت استاد شهریاری؛ 02 مهر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13980626-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه هجدهم

حضرت استاد شهریاری؛ 26 شهریور 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13980210-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه هفدهم

حضرت استاد شهریاری؛ 10 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13980203-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه شانزدهم

حضرت استاد شهریاری؛ 03 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13980127-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه پانزدهم

حضرت استاد شهریاری؛ 27 فروردین 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 212