ثقلین
TasvirShakhes-Shahriyari-13980120-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه چهاردهم

حضرت استاد شهریاری؛ 20 فروردین 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13971221-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه سیزدهم

حضرت استاد شهریاری؛ 21 اسفند 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13971214-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه دوازدهم

حضرت استاد شهریاری؛ 14 اسفند 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13971207-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه یازدهم

حضرت استاد شهریاری؛ 07 اسفند 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13971130-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه دهم

حضرت استاد شهریاری؛ 30 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13971116-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه نهم

حضرت استاد شهریاری؛ 16 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13971109-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه هشتم

حضرت استاد شهریاری؛ 09 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13971102-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه هفتم

حضرت استاد شهریاری؛ 02 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13971025-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه ششم

حضرت استاد شهریاری؛ 25 دی 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13971018-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه پنجم

حضرت استاد شهریاری؛ 18 دی 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13971011-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه چهارم

حضرت استاد شهریاری؛ 11 دی 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13971004-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه سوم

حضرت استاد شهریاری؛ 04 دی 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13970927-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه دوم

حضرت استاد شهریاری؛ 27 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13970920-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه اول

حضرت استاد شهریاری؛ 20 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 2 از 212