ثقلین
TasvirShakhes-Sadr-13980713-KetabGhavaedolOsool-Thaqalain_IR

اصول(کتاب قواعد الاصول علی مذهب الامامیه) ـ جلسه دوم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 13 مهر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13980706-KetabGhavaedolOsool-Thaqalain_IR

اصول(کتاب قواعد الاصول علی مذهب الامامیه) ـ جلسه اول

حضرت استاد صدر حسینی؛ 06 مهر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...