ثقلین
TasvirShakhes-Sadr-13970826-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه بیستم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 26 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970821-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه نوزدهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 21 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970819-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه هجدهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 19 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970814-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه هفدهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 14 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970812-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه شانزدهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 12 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970801-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه پانزدهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 01 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970730-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه چهاردهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 30 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970728-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه سیزدهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 28 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970724-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه دوازدهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 24 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970723-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه یازدهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 23 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970721-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه دهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 21 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970717-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه نهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 17 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970716-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه هشتم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 16 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970714-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه هفتم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 14 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 612345...قبلی »