ثقلین
TasvirShakhes-Sadr-13971025-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه چهلم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 25 دی 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13971024-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه سی و نهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 24 دی 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13971018-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه سی و هشتم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 18 دی 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13971015-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه سی و هفتم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 15 دی 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13971011-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه سی و ششم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 11 دی 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13971008-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه سی و پنجم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 08 دی 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13971004-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه سی و چهارم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 04 دی 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13971001-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه سی و سوم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 01 دی 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970927-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه سی و دوم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 27 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970924-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه سی و یکم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 24 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970920-KetabAljahad-02-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه سی ام

حضرت استاد صدر حسینی؛ 20 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970920-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه بیست و نهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 20 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970917-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه بیست و هشتم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 17 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970913-KetabAljahad-02-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه بیست و هفتم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 13 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 3123