ثقلین
TasvirShakhes-FatemiNia-13960702-Moharam-Thaqalain-Ir

کمالات انسانی از دیدگاه ائمه علیهم السلام – دهه اول محرم ۱۳۹۶

آیت الله فاطمی نیا؛ 02 مهر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-FatemiNia-13960701-Moharam-Thaqalain-Ir

کمالات انسانی از دیدگاه ائمه علیهم السلام – دهه اول محرم ۱۳۹۶

آیت الله فاطمی نیا؛ 01 مهر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-FatemiNia-13960631-Moharam-Thaqalain-Ir

کمالات انسانی از دیدگاه ائمه علیهم السلام – دهه اول محرم ۱۳۹۶

آیت الله فاطمی نیا؛ 31 شهریور 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fateminia-13950721-FazaeleEnsani-ThaqalainSite

جلسه دهم «فضائل انسانی از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام»

آیت الله فاطمی نیا؛ 21 مهرماه 1395
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fateminia-13950720-FazaeleEnsani-ThaqalainSite

جلسه نهم «فضائل انسانی از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام»

آیت الله فاطمی نیا؛ 20 مهرماه 1395
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fateminia-13950719-FazaeleEnsani-ThaqalainSite

جلسه هشتم «فضائل انسانی از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام»

آیت الله فاطمی نیا؛ 19 مهرماه 1395
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fateminia-13950718-FazaeleEnsani-ThaqalainSite

جلسه هفتم «فضائل انسانی از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام»

آیت الله فاطمی نیا؛ 18 مهرماه 1395
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fateminia-13950717-FazaeleEnsani-ThaqalainSite

جلسه ششم «فضائل انسانی از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام»

آیت الله فاطمی نیا؛ 17 مهرماه 1395
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fateminia-13950716-FazaeleEnsani-ThaqalainSite

جلسه پنجم «فضائل انسانی از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام»

آیت الله فاطمی نیا؛ 16 مهرماه 1395
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fateminia-13950715-FazaeleEnsani-ThaqalainSite

جلسه چهارم «فضائل انسانی از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام»

آیت الله فاطمی نیا؛ 15 مهرماه 1395
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fateminia-13950714-FazaeleEnsani-ThaqalainSite

جلسه سوم «فضائل انسانی از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام»

آیت الله فاطمی نیا؛ 14 مهرماه 1395
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fateminia-13950713-FazaeleEnsani-ThaqalainSite

جلسه دوم «فضائل انسانی از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام»

آیت الله فاطمی نیا؛ 13 مهرماه 1395
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fateminia-13950712-FazaeleEnsani-ThaqalainSite

جلسه اول «فضائل انسانی از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام»

آیت الله فاطمی نیا؛ 12 مهرماه 1395
در حال لود شدن فایل های صوتی...