ثقلین
TasvirShakhes-Arabic---AliReza-Haddadi-Thaqalain_IR

مصاحبه پایان دوره اردوی زبان عربی آقای علیرضا حدادی

مرداد 1396؛ نجف اشرف

مدیریت آموزش های کاربردی حوزه علمیه امام خمینی(ره) تهران دوره ی یک ماهه زبان عربی در نجف اشرف برگزار نمود که در پایان دوره از ...

TasvirShakhes-Arabic---MezgiNejad-Thaqalain_IR

مصاحبه پایان دوره اردوی زبان عربی آقای محمد مزگی نژاد

مرداد 1396؛ نجف اشرف

مدیریت آموزش های کاربردی حوزه علمیه امام خمینی(ره) تهران دوره ی یک ماهه زبان عربی در نجف اشرف برگزار نمود که در پایان دوره از ...

TasvirShakhes-Arabic---Ali-Zangane-Thaqalain_IR

مصاحبه پایان دوره اردوی زبان عربی آقای علی زنگنه

مرداد 1396؛ نجف اشرف

مدیریت آموزش های کاربردی حوزه علمیه امام خمینی(ره) تهران دوره ی یک ماهه زبان عربی در نجف اشرف برگزار نمود که در پایان دوره از ...

TasvirShakhes-Arabic---Ali-Nasibi-Thaqalain_IR

مصاحبه پایان دوره اردوی زبان عربی آقای علی نصیبی

مرداد 1396؛ نجف اشرف

مدیریت آموزش های کاربردی حوزه علمیه امام خمینی(ره) تهران دوره ی یک ماهه زبان عربی در نجف اشرف برگزار نمود که در پایان دوره از ...

TasvirShakhes-Arabic---Z---Hassan-Azizi

مصاحبه پایان دوره اردوی زبان عربی آقای حسن عزیزی

مرداد 1396؛ نجف اشرف

مدیریت آموزش های کاربردی حوزه علمیه امام خمینی(ره) تهران دوره ی یک ماهه زبان عربی در نجف اشرف برگزار نمود؛ در این دوره طلاب حوزه ...

TasvirShakhes-Arabic---Z---Armin-Bahmani

مصاحبه پایان دوره اردوی زبان عربی آقای آرمین بهمنی

مرداد 1396؛ نجف اشرف

مدیریت آموزش های کاربردی حوزه علمیه امام خمینی(ره) تهران دوره ی یک ماهه زبان عربی در نجف اشرف برگزار نمود؛ در این دوره طلاب حوزه ...

TasvirShakhes-Arabic---Z---AliReza-Jahangiriyan

مصاحبه پایان دوره اردوی زبان عربی آقای علیرضا جهانگیریان

مرداد 1396؛ نجف اشرف

مدیریت آموزش های کاربردی حوزه علمیه امام خمینی(ره) تهران دوره ی یک ماهه زبان عربی در نجف اشرف برگزار نمود؛ در این دوره طلاب حوزه ...

TasvirShakhes-Arabic---Z---AliReza-Hoseyni

مصاحبه پایان دوره اردوی زبان عربی آقای علیرضا حسینی

مرداد 1396؛ نجف اشرف

مدیریت آموزش های کاربردی حوزه علمیه امام خمینی(ره) تهران دوره ی یک ماهه زبان عربی در نجف اشرف برگزار نمود؛ در این دوره طلاب حوزه ...

TasvirShakhes-Arabic---Z---Seyyed-MohammadBagher-MousaviFar

مصاحبه پایان دوره اردوی زبان عربی آقای سید محمد باقر موسوی فر

مرداد 1396؛ نجف اشرف

مدیریت آموزش های کاربردی حوزه علمیه امام خمینی(ره) تهران دوره ی یک ماهه زبان عربی در نجف اشرف برگزار نمود؛ در این دوره طلاب حوزه ...

TasvirShakhes-Arabic---Z---MohammadSadegh-ZeynalZade

مصاحبه پایان دوره اردوی زبان عربی آقای محمد صادق زینال زاده

مرداد 1396؛ نجف اشرف

مدیریت آموزش های کاربردی حوزه علمیه امام خمینی(ره) تهران دوره ی یک ماهه زبان عربی در نجف اشرف برگزار نمود؛ در این دوره طلاب حوزه ...

TasvirShakhes-Arabic---Z---MohammadAli-Esmaeeliyan

مصاحبه پایان دوره اردوی زبان عربی آقای محمد علی اسماعیلیان

مرداد 1396؛ نجف اشرف

مدیریت آموزش های کاربردی حوزه علمیه امام خمینی(ره) تهران دوره ی یک ماهه زبان عربی در نجف اشرف برگزار نمود؛ در این دوره طلاب حوزه ...

TasvirShakhes-DrFekri-13960622-MokalemeArabi-Thaqalain_IR

اولین کارگاه روش تدریس کتاب صدی الحیاه

دکتر مسعود فکری؛ 22 شهریور 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-MokalemeArabi-Thaqalain_IR

چشم انداز «بخش مکالمه عربی»

مدیریت آموزش های کاربردی

چشم انداز «بخش مکالمه عربی» در مدرسه امام خمینی(ره) تهران ...

TasvirShakhes-moarefiye-markaze-zaban-13960921

معرفی قسمت آموزش زبان انگلیسی

مدیریت آموزش های کاربردی

نگاهی اجمالی به چشم انداز یادگیری زبان انگلیسی در مدرسه علمیه امام خمینی (ره) ...

صفحه 10 از 10« بعدی...678910