AxMatn-ThaqalainSite-532

 

«امام محمد غزالی»  از برجسته ترین علمای اهل سنت درباره زیارت قبر مطهر نبوی صلی الله علیه و آله و سلم می گوید:

سزاوار است رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را همان گونه که در زمان حیاتش زیارت می شد، در زمان وفاتش نیز زیارت کنیم و به قبر مطهر ایشان چنان نزدیک شویم که اگر زنده بود، به محضرش شرفیاب می شدیم و بدان که قطعا رسول خدا صلی الله علیه و آله  و سلم نسبت به حضور، قیام و زیارت تو عالم و آگاه است و پاسخ سلام و صلوات تو را می دهد.