AxMatn-ThaqalainSite-370

 

«ابن تیمیه» در پاسخ به استناد علامه حلّی  بر حدیث «همانا فاطمه  سلام الله علیها  دامن عصمت خود را حفظ کرد و خدا او و فرزندانش را بر آتش حرام نمود»، می نویسد:

«این روایت به اتفاق همه حدیث شناسان دروغ است».

این درحالی است که برخی از جمله علامه زرقانی آن را صحیح دانسته و معنای موسع آن را نیز پذیرفته است.