برای مشاهده و دریافت فایل PDF گزارش اردوی ویژه مکالمه عربی مشهد مقدس ـ تابستان ۱۳۹۸  اینجا کلیک نمایید.

 

MokalemeArabi-GozareshOrdooTabestan-1398-Mashhade Moghadas-Thaqalain_IR (1) MokalemeArabi-GozareshOrdooTabestan-1398-Mashhade Moghadas-Thaqalain_IR (2) MokalemeArabi-GozareshOrdooTabestan-1398-Mashhade Moghadas-Thaqalain_IR (3) MokalemeArabi-GozareshOrdooTabestan-1398-Mashhade Moghadas-Thaqalain_IR (4) MokalemeArabi-GozareshOrdooTabestan-1398-Mashhade Moghadas-Thaqalain_IR (5) MokalemeArabi-GozareshOrdooTabestan-1398-Mashhade Moghadas-Thaqalain_IR (6) MokalemeArabi-GozareshOrdooTabestan-1398-Mashhade Moghadas-Thaqalain_IR (7) MokalemeArabi-GozareshOrdooTabestan-1398-Mashhade Moghadas-Thaqalain_IR (8) MokalemeArabi-GozareshOrdooTabestan-1398-Mashhade Moghadas-Thaqalain_IR (9) MokalemeArabi-GozareshOrdooTabestan-1398-Mashhade Moghadas-Thaqalain_IR (10)