AxMatn-ThaqalainSite-335

 

«ابن تیمیه» در منهاج السنه به صراحت می نویسد:

«آنچه در واقعه حَرّه رخ داد،  بدین جهت بود که «یزید بن معاویه» جهت آرام کردن شورش [مردم مدینه] بارها نامه فرستاد و از ایشان خواست تا او را اطاعت کنند و زمانی که امتناع ایشان را دید، «مسلم بن عقبه» را به مدینه فرستاد و دستور داد تا ۳ روز جان و ناموس و مال مردم مدینه بر سپاهیان مباح است».