AxMatn-ThaqalainSite-204

 

یکی از فقهای وهابی‌در کتاب خود به نام  «حقیقت فوتبال» می نویسد:

شکی نیست که بازی فوتبال حرام بوده، و حرمت و ضرر آن از شراب و قمار نیز بیشتر  است؛ و تمام اهل علم بر حرمت‌آن اتفاق نظر دارند.

پ ن بن جبرین مفتی مشهور و تند رو وهابی این کتاب را تایید نموده است.