AxMatn-ThaqalainSite-622

 

«صدیق حسن خان قنوجی»  از عالمان برجسته و پرکار سلفی اهل سنت، به تأسی از«تفتازانی» ضمن مناقشه در سند حدیث غدیر با کمال بی شرمی می نویسد:«این خبر متواتر نیست، و هیچ یک از بزرگان حدیث شناس، حفاظ، اهل اتقان و افرادی که برای جمع آوری احادیث به نقاط مختلف جهان اسلام سفر کرده اند، (همانند بخاری، مسلم و واقدی) این حدیث را نقل نکرده اند و ادعای تواتر برای چنین حدیثی از عجایب بزرگ  است!!».

این در حالی است که بسیاری از جمله «ذهبی» از بزرگ‌ ترین علمای حدیث شناس سلفی می‌گویند: «حدیث غدیر نه تنها صحیح است، بلکه متن آن متواتر و نسبتش به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز قطعی است».