AxMatn-ThaqalainSite (97)

 

شاید بدترین اثر گناه، کم شدن امید انسان به رحمت خدا باشد. دیگر انسان نمی تواند از کرم خدا زیاد انتظار داشته باشد و به این ترتیب شیطان به هدف خود می رسد و انسان را از دریافت عنایات فراوان پروردگار محروم می کند. در این حالت باید با تفکر درباره ی «محبت خدا به بندگانش» خود را نجات دهیم.

 

استاد پناهیان