AxMatn-ThaqalainSite-392

 

«حاکم نیشابوری» در مقدمه کتاب فضائل فاطمه می نویسد:

زمانه ما را گرفتار خلفایی کرده است که مردم با بغض ورزیدن به آل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به آنها تقرب می جویند و حاکمان در پی انکار فضائل این خاندان هستند. از خدا می خواهیم که بر محمد و آل او درود فرستد و خوارج را جایگزین این حاکمان کند که از اینان بهترند!!