برای مشاهده و دریافت فایل مداحی این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

 

Heyat Vahed Zaban-Ghadir 1400-Thaqalain_IR (1) Heyat Vahed Zaban-Ghadir 1400-Thaqalain_IR (2) Heyat Vahed Zaban-Ghadir 1400-Thaqalain_IR (3) Heyat Vahed Zaban-Ghadir 1400-Thaqalain_IR (4) Heyat Vahed Zaban-Ghadir 1400-Thaqalain_IR (5)