برگزارى جلسه مشاوره تعیین موضوع

کارگروه اخلاق وعلوم تربیتى؛

با حضور حجت الاسلام جانباز دوشنبه از ساعت ١۴ تا ١۶ 

Pajouhesh (1)

Pajouhesh (2)

Pajouhesh (3)

Pajouhesh (4)

Pajouhesh (5)