AxMatn-ThaqalainSite-585

 

در«مسند احمد»  با سند صحیح آمده است «جُلَیبیب» صحابه ای بود که چون از مقابل زنان مدینه عبور می کرد، مزاحم آنان می شد و با آنان ملاعبه  می نمود؛ اما «ابن حِبّان»  همین روایت را با همان سند نقل می کند که عبارت «یلاعبُهُن» را به عبارت «یتحدثُ إلیهن» تغییر داده است تا  از تخریب شخصیت  او جلوگیری شود.

پ ن: «یلاعبُهُن» : با زنان ملاعبه می کرد  ـ  «یتحدثُ إلیهن» : با زنان صحبت می کرد.