AxMatn-ThaqalainSite-507

 

«ابن فرحـون مالکـی» از فقهای برجستـه و قاضی شهر مدینه در قرن هشتم که «ابن حجر عسقلانی»کتب فقهی او را نفیس می داند، توسل و زیارت به ائمه بقیع را جائز دانسته و برای رفع حاجات، توسل به آنها را توصیه می کند.

پ ن: از نگاه وهابیت، «ابن فرحون مالکی» را باید مشرک قلمداد کرد!!