AxMatn-ThaqalainSite-329

 

«ابن حزم اندلسی»  می‌گوید:

«حدیث غدیر اصلا از طریق ثقات نرسیده است».

«ابن تیمیه»  نیز با سرخوشی این مطلب را در کتاب خود ذکر می‌کنـد. در حالـی که بزرگـان اهـل سنـت ماننـد «سیوطی» در «قطف الأزهار» این روایت را   از ۲۲ صحابی  نقل می کند و آن را متواتر و قطعی می داند.