AxMatn-ThaqalainSite-203

 

از مفتی اعظم عربستان شیخ «ابن باز» می پرسند:

آیا شما فکر می کنید که خدا پنج انگشت دارد؟

شیخ «ابن باز» می گوید: بله. زیرا تمام خلائق را در دست دارد.

پ ن  شیخ« ابن باز» نمی گوید که این بدعت را از کدام سلف گرفته که تعداد انگشتان را هم برای خدا فهمیده اند. این تجسیم آشکار و اثبات محدودیت برای خداوند است و اگر کسی بفهمد که این تجسیم خدا را محدود می کند از توحید خارج شده است.