Ax&Matn-ThaqalainSite (36)

 

دروغگویی ابن تیمیه برای انکار حدیث!

ابن تیمیه در پاسخ به حدیث «همانا فاطمه دامن عصمت خود را حفظ کرد و خدا او و فرزندانش را بر آتش حرام کرد»؛ که علامه حلی بر آن استناد می کند می گوید: «این روایت به اتفاق همه حدیث شناسان دروغ است». درحالی که احدی بر دروغ بودن این حدیث ادعا نکرده و بلکه برخی، از جمله علامه زرقانی در شرح المواهب ج ۴ ص ۳۳۲ آن را صحیح دانسته و معنای موسع آن را نیز پذیرفته است.