باسمه تعالی

سوابق علمی و پژوهشی استاد بلند قامت

 تحصیلات :

۱ – ده سال شرکت در درس اسفار استاد فیاضی به نحو مداوم  و همچنین  حضور در دروس استاد

۲ –  سه سال درس خارج فقه آیت الله شاهرودی و دو سال درس خارج فقه و اصول استاد احمد عابدی

۳ – دانشجوی دوره فلسفه تطبیقی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

 

فعالیتهای پژوهشی :

پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع علیت تحلیلی

 

فعالیتهای آموزشی :

۱ – سه سال تدریس مکاسب

۲ – پنج دوره تدریس بدایۀ الحکمه

۳ – تدریس عقاید پایه های ۳ و ۴

۴ – تدریس در دوره های طرح ولایت کشوری و استانی: حدود پنجاه دوره،کتابهای خداشناسی و معرفت شناسی