تعریف تحقیق

تلاشی است روشمند درجهت پاسخگویی به مسأله ای براساس اطلاعات به دست آمده با هدف گستردنِ آفاقِ دانش یاحلِّ یک مشکل.

ویژگی های یک پژوهش  

۱ – داشتن نوآوری.

۲ – رعایت نظم جمعی بر اساس مجموعه ای از روش های قراردادی به صورتی که قابل انطباق با دیگران و قابل ارزیابی باشد که باعث می شود که یک موضوع را افراد  مختلف تکمیل کنند.

۳ – دقت.

ویژگی های فرد محقق فعالیتِ منظم.

علاقه به نوآوری.

دقیق بودن.

 

استاندارد های تحقیق

ایده داشتن ، داشتن یک ایده وفکر نو برای آغاز پژوهش.

تعیینِ موضوع ، محقق درباره چه چیزی قرار است تحقیق کند و هدف او از تحقیق  چیست؟

ضرورت داشتنِ تحقیقِ درباره موضوع انتخاب شده.

متناسب بودن تحقیق انتخاب شده با امکانات و توانایی های او.

  مراحل تحقیق عبارتند از 

۱  طرحِ پرسش و تبیینِ دقیقِ آن.                     

۲ – مطالعه اکتشافی یا مقدماتی.

۳ – گردآوری اطلاعات.

۴ – پردازشِ اطلاعات.

۵ –  جمع بندی وارائه نتیجه.                   

اولین کاری که محقق می کند طرحِ درست و دقیقِ سوال و بیانِ کاملِ مقصودِ خود از  سوال است. آنگاه پس از طرح پرسش اقدام به مطالعه اکتشافی یا مقدماتی می کند.

 

مهارت های تحقیق

 یکی از مهارتهای محقق: پرسش گری است. اینکه بتواند خوب سوال کند.

مهارت دوم محقق: این است که بداند تقریبا در کجا و از چه کسی پاسخ سوالش را  بدست آورد.

 مهارت سومِ محقق: منبع شناسی و ارزیابی منابع است. 

 مهارت چهارم: استخراجِ مطالب و یادداشت برداری است.

 مهارت پنجم:  تجزیه و تحلیل و نقد اطلاعات به دست آمده است.

مهارت ششم: ترکیب وخلاقیت است. که در ارایه اطلاعاتِ جمع شده، ازترکیب  وخلاقیتِ خود بهره می برد.

مهارت هفتم: این است که مهارتهای خود را مرتب و قابل قبول به جامعه ارائه  کند.

 

راه های روش مند کردن تحقیق

۱ – عملا درگیرِکار تحقیقی شدن.

۲ – مطالعه تحقیق های استاندارد و متناسب با موضوع پژوهشی خود.

۳ – شرکت در کلاس روش تحقیق.

کلاسِ روش تحقیق با دو فایده دارد:

الف. مصون ماندن از آزمون وخطا.            

ب. آشنایی با زبانِ جمعِ محققان.