AxMatn-ThaqalainSite (99)

 

«عبدالله بن بُرَیده» می‌گوید: «با پدرم بر معاویه وارد شدیم، او از ما پذیرایی کرد، با هم غذا خوردیم، سپس شراب آوردند، معاویه شراب نوشید و به ما نیز تعارف کرد، پدرم گفت از وقتی رسول خـداtشراب ‌را حرام کرده به آن لب نزده‌ام، اما معاویه گفت: ولی لذتی بالاتر از نوشیدن شراب نیست!». پ‌ن: سلفـی مشهـور«شعیـب الأرنؤوط» ذیـل ایـن ماجـرا در «مسند احمد ج۳۸ ص۲۶» میگوید: إسناد این مطلب قوی است.