AxMatn-ThaqalainSite-671

 

«ابن حجر عسقلانی» در مقدمه کتاب فتح الباری که تماما دفاع از کتاب «صحیح بخاری» و افراط در مورد پذیرش روایات آن محسوب می شود، هنگام درماندگی و عجز در توجیه روایتی از کتاب بخاری، می نویسد:

«این جوابی اقناعی بود و از جمله مواردی است که [در توجیه آن عاجزم و برای رفع اشکالات آن] پاسخی ندارم!»