AxMatn-ThaqalainSite-591

 

در«مصنف ابن ابی شیبه» آمده است، «شداد» یکی از غلامان معاویه که ذهبی و عسقلانی او را در زمره روات ثقه بر می شمارند، می گوید:

«پس از آن که بر «واثله» و همراهان او وارد شدم، سخن از علی به میان آمد، پس من به او فحش دادم، و جمع نیز به او فحاشی کردند»!!

پ ن: «شَثَری»  وهابی نام آشنا، سند این روایت را معتبر می داند.