Janbaz-13990402-Dore Dars Kharej-Modiriyat Tahsili-Thaqalain_IR (1) Janbaz-13990402-Dore Dars Kharej-Modiriyat Tahsili-Thaqalain_IR (2) Janbaz-13990402-Dore Dars Kharej-Modiriyat Tahsili-Thaqalain_IR (3) Janbaz-13990402-Dore Dars Kharej-Modiriyat Tahsili-Thaqalain_IR (4) Janbaz-13990402-Dore Dars Kharej-Modiriyat Tahsili-Thaqalain_IR (5)